Algemene Voorwaarden

Algemene trainingsvoorwaarden iCTS

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder Aanbieder: iCTS Onderwijsontwikkeling,
leverancier van trainingen, gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar,  Arubastraat 2.
Afnemer: degene die met iCTS een overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van
werkzaamheden en/of diensten, zulks in de ruimste zin van het woord.

2. Toepasselijkheid
Wanneer de training plaats vindt in een cursuslokaal van iCTS zijn de
trainingsvoorwaarden van toepassing. Deze trainingsvoorwaarden kunnen aangevuld
worden met de specifieke voorwaarden indien er sprake is van een cursus op locatie. Zie
ook definitie punt 6.

3. Aanmelding
Aanmelding voor een training kan schriftelijk (brief, fax of e-mail), telefonisch of via de
website geschieden.

4. Doorgang
4.1 iCTS zal al het redelijke in het werk stellen om de cursussen doorgang te laten vinden.
4.2 iCTS behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, dan wel ziekte van de docent
of anderszins, een training niet door te laten gaan cq. de training te verzetten.
4.3 Bij overbezetting zal, in overleg met de afnemer(s), een andere datum voor de training
worden vastgesteld.
4.4 iCTS is niet aansprakelijk indien een training om redenen buiten haar invloedssfeer niet
kan plaatsvinden.

5. Annulering en verplaatsing
5.1 Deelname aan een training wordt door iCTS schriftelijk aan u bevestigd.
5.2 Wanneer een training uit de trainingskalender tot vier weken voor aanvang door de
cursist wordt geannuleerd, wordt een bedrag van €55,- per cursist aan
administratiekosten in rekening gebracht.
5.3 Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de training is het volledige
cursusbedrag verschuldigd.
5.4 Een annulering kan enkel schriftelijk (brief, fax of e-mail) geschieden en dient voor boven
gestelde termijn in bezit te zijn van iCTS.
5.5 Verplaatsing naar een andere datum kan alleen na overleg met iCTS. Tot vier weken voor
cursusdatum zijn hieraan geen kosten verbonden. Daarna wordt een bedrag van €55,-
per cursist aan administratiekosten in rekening gebracht.
5.6 Het sturen van een plaatsvervanger voor trainingen van de trainingskalender is
toegestaan, mits doorgegeven aan iCTS.
5.7 In geval van bijzondere omstandigheden kan iCTS in positieve zin afwijken van deze
regeling. Een en ander ter beoordeling van iCTS.

6. Tarief
Bij trainingen op een externe locatie worden de kosten van de inhuur locatie in rekening
gebracht. De tarieven staan vermeld in de offerte. De tarieven voor trainingen worden
ieder kalenderjaar herzien.

7. Facturering en betaling
Voor aanvang van de training ontvangt de opdrachtgever een factuur. Het verschuldigde
bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum voor aanvang van de training betaald
te worden. Alle kosten, ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de aanmelder.

8. Informatiedragers
Het gebruik van eigen informatiedragers is, anders dan met nadrukkelijke toestemming
van iCTS, niet toegestaan. Daar waar nodig zullen deze materialen door iCTS worden
verstrekt en eventueel na afloop worden ingenomen.

9. Auteursrecht
Al het trainingsmateriaal en de aanvullende documentatie is auteursrechtelijk beschermd
en mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder
uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Bij elke poging tot elektronische
vermenigvuldiging van het materiaal tijdens de training zal de deelnemer de toegang tot
de training met onmiddellijke ingang worden ontzegd. Daarbij blijven de totale
trainingskosten verschuldigd.